Infrastruktur og planlegging

  • Planlegge bustadområde med sikte på variere bustadtypar
  • Veg, vatn, avløp og renovasjon
  • Betre vegstandarden på Giske